Program „Opieka 75+” na rok 2021

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU
„Opieka 75+” na rok 2021


Wojewoda małopolski przyznał Gminie Przeciszów środki finansowe w formie dotacji celowej, która  przeznaczona  jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:
•    dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i będą one kontynuowane w 2021 roku,
•    dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
•    dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 styczeń 2021r. do 31 grudzień 2021r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 28.000 zł
/słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100zł/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 56.000 zł
/słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100zł/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
zadanie własne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.