WSPIERAJ SENIORA

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

NAZWA PROGRAMU

Wspieraj Seniora

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Przeciszów środki finansowe w formie dotacji celowej, która przeznaczona jest na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat.

Celem dotacji jest wsparcie samorządów w zapewnieniu usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.


OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 stycznia 2021r. do 31 grudzień 2021r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 21.192 zł
/słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 00/100zł/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 21.192 zł
/słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 00/100zł/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO: