Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – Edycja 2024

Gmina Przeciszów otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty  osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.  
Całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi: 167 377,31 zł
Kwota dofinasowania programu w 2024 r.  wynosi: 167 377,31 zł
Opis programu
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością nie ponosi odpłatności za usługę.
Cel programu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować. dla:
 Zadania realizowane w ramach programu
Ze środków Programu pokrywane są koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta.  Koszt świadczenia usług asystenta na terenie Gminy Przeciszów może dotyczyć kosztów związanych z ich świadczeniem takich jak:
wynagrodzenie asystentów;
koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu’
koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne;
koszt ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług;

Grupy docelowe
Program adresowany jest do :
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Realizacja programu:
Na terenie Gminy Przeciszów Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie. .
 Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności,  będzie stymulować osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.