Stowarzyszenie “Nasz Jeden Świat”

Stowarzyszenie „Nasz Jeden Świat”

ul. Długa 6

32-641 Przeciszów

KRS 0000587445

Regon: 363278790 Nip: 549 244 29 69

e-mail: jeden_swiat@interia.pl

Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 18.12.2015r. Nasze Stowarzyszenie tworzy grupa ludzi pełnych pasji, zaangażowania i chęci działania. Główną inicjatywą powstania stowarzyszenia była chęć jak i konieczność wsparcia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz poprawa jakości życia tych osób.

Główne cele i działania Stowarzyszenia to:

 1. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom
  i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprawa sytuacji tych rodzin i osób oraz wyrównywania ich szans,
 2. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
 3. działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców społeczności lokalnej (głównie dla osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy),
 4. kształtowanie postaw sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy,
 5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. aktywizacja seniorów,
 7. działalność charytatywna,
 8. promocja i organizacja wolontariatu,
 9. ochrona i promocja zdrowia, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczności lokalnej,
 10. prowadzenie akcji pomocowych na rzecz instytucji będących we współpracy ze Stowarzyszeniem,
 11. działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
 12. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
 13. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej
  i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wierzymy, że wszyscy ludzie mogą żyć w atmosferze

wzajemnego zrozumienia, akceptacji i życzliwości.

Wesprzyj Nas!

Bank Spółdzielczy w Zatorze Oddział w Przeciszowie

76 8136 0000 0022 1548 2000 0010

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytą na stronie.