RODO

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Klauzule Informacyjne

 

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2  oraz art.14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie (32-641), ul. Długa 6,
 2. Dane kontaktowe:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Administratora ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

-ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

-ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;

-ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”;

-ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

-ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

– ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

w związku z art.6 ust. 1 lit. c) oraz art.9 ust.2 lit. b) i art.10  ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4-5 powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania:

-jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,

-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

 • usunięcia danych, gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

-dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • posiada Pani/Pan również prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, o ile zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych została udzielona.
 • Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.