PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

Gmina Przeciszów otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” − edycja 2022.

Całkowity koszt programu w 2022r. wynosi: 56.304,00 zł

Kwota dofinasowania programu w 2022r. wynosi: 56.304,00 zł

Opis programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Program ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Zadania realizowane z programu

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  1. miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  2. innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu:

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody, prowadzonym/ną przez realizatora Programu,
  2. innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Grupy docelowe

  1.  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
  2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1 we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 Realizacja programu:

Na terenie Gminy Przeciszów Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie. Gmina Przeciszów realizuje  Program w dwóch formach tj. 

  • w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Gmina Przeciszów planuje dofinansować usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej dla 4 osób dorosłych , a usługi opieki wytchnieniowej formie pobyty całodobowego dla 2 osób.

Opieka wytchnieniowa odciąży  członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ponadto  wzmocni osobisty potencjał członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczy wpływ na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń.

Więcej informacji na temat Programu można otrzymać pod adresem: 
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1310,program-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2022