Rozwój Pomocy Społecznej na rok 2021

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
NAZWA PROGRAMU
Rozwój pomocy społecznej na rok 2021

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I. projekty socjalne mające na celu:
– rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin, poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług,

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Przeciszów środki finansowe w formie dotacji celowej, celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 1.05.2021 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 16.000 zł
/słownie: szesnaście tysięcy 00/100zł/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 20.000 zł
/słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100zł/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społeczne
j