Asystent Rodziny

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 149 poz.887 z późn. zm.) rodziny przeżywające trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie od Gminy w postaci Asystenta Rodziny. Asystent Rodziny jest zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie od  2012 r. Asystenta do danej rodziny kieruje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  na wniosek Pracownika Socjalnego.

Wsparcie asystenta rodziny kierowana jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej:

 • z wieloma problemami (doświadczające minimum dwu spośród wymienionych w Ustawie o Pomocy Społecznej trudnych sytuacji życiowych m.in. bezrobocia, bezdomności, ubóstwa, sieroctwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) , w których wychowują się małoletnie dzieci,
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie (tj. znajdujące się w sytuacji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej funkcjonowanie rodziny i pełnienie przez jej członków ról społecznych, uczestnictwo w życiu społecznym, prowadzące lub stwarzające zagrożenie dziedziczenia statusu osoby wykluczonej na następne pokolenia), w których wychowują się małoletnie dzieci, lub których dzieci zostały okresowo umieszczone w pieczy zastępczej.

zamieszkałych na terenie Gminy Przeciszów.

Asystent rodziny realizuje swoje zadania w miejscu zamieszkania rodziny oraz innych miejscach aktywności społecznej rodziny.

Głównym celem pracy Asystenta Rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej – o ile to możliwe – na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów, pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny, wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny, tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych, tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej.

Zakres zadań Asystenta Rodziny obejmuje cztery obszary:

 • bezpośrednią pracę z rodzicami,
 • bezpośrednią pracę z dziećmi,
 • działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny,
 • organizację własnej pracy.

Mówiąc o funkcji Asystenta Rodziny można wyodrębnić:

 • funkcję wsparcia psychiczno – emocjonalnego,
 • funkcję opiekuńczą,
 • funkcję doradczą,
 • funkcję diagnostyczno – monitorującą,
 • funkcję mediacyjną,
 • funkcję wychowawczą.

Zadania Asystenta Rodziny określa art. 15.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny kontaktować się z Pracownikami Socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie lub bezpośrednio z Asystentem Rodziny.

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie
ul. Długa 6
tel. 33 8413 280 /33 8413094

Asystent Rodziny