Program Asystent Rodziny na rok 2021

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

NAZWA PROGRAMU

Asystent Rodziny na rok 2021

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Przeciszów środki finansowe w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku.
Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.


OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 1 stycznia 2021r. do 31 grudzień 2021r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021: 2000 zł
/słownie: dwa tysiące 00/100zł/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 2589,52 zł
/słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć 52/100zł/