Powrót do Pomoc Społeczna

Wymagane dokumenty – Pomoc społeczna

Wymagane dokumenty – pomoc społeczna

A. WNIOSEK O POMOC <do pobrania>

B. Dokument tożsamości.

C. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka.

D. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku . Dokumentami takimi są lub mogą być:

 •   zaświadczenie o zarobkach (od pracodawcy) w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę,
 •   umowa (umowy) o dzieło i/lub umowa (umowy)-zlecenie,
 •   dokument potwierdzający wysokość pobieranej emerytury,
 •   dokument potwierdzający wysokość pobieranej renty,
 •   dokument potwierdzający wysokość pobieranego zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 •   oświadczenie o wynagrodzeniu za pracę dorywczą,
 •   dokument potwierdzający wysokość otrzymywanego wynagrodzenie za praktykę,
 •   dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów i/lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 •   dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych świadczeń rodzinnych,
 •   dokument potwierdzający wysokość otrzymywanego dodatku mieszkaniowego,
 •   dokument potwierdzający liczbę posiadanych użytków rolnych (w liczbie hektarów przeliczeniowych) – dokument wydaje Urząd Miasta/Gminy,
 •   dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych stypendiów w szkole wyższej.
 •   dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów z innych źródeł niż w/w.m11.09

E. Dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób (jeżeli dotyczy).

F. Decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną (jeżeli dotyczy).

Ponadto! W zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia, wymaganymi dokumentami są lub mogą być:

a) w przypadku wnioskowania o zasiłek celowy i w naturze, specjalny zasiłek celowy, zasiłek okresowy, posiłek, świadczenia w ramach Programu wieloletniego„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

 •   rachunki (faktury) związane z utrzymaniem mieszkania,
 •   faktury za zakup leków,
 •   inne dokumenty określone przez pracownika socjalnego (w zależności od sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i zdrowotnej).

b) w przypadku wnioskowania o zasiłek stały:
– orzeczenie o niepełnosprawności

c) w przypadku wnioskowania o usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 •   orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba wymaga pomocy osób drugich (bądź stałej opieki).

d) w przypadku wnioskowania o opłacanie składki emerytalnej i rentowej (w myśl art. 42. ustawy o pomocy społecznej):

 •   zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.p05.09

Uwaga! Pracownik socjalny ustalając sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny może zażądać innych dokumentów niż w/w. (zasady te uregulowane są rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego /D.U. z 2005 r. Nr 77 poz. 672/)