OPIEKA 75+

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU

Opieka 75+” na rok 2022

KRÓTKI OPIS

Gmina Przeciszów otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej, która  przeznaczona  jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Całkowity koszt programu w 2022r. wynosi: 32.000,00 zł

Kwota dofinasowania programu w 2022r. wynosi: 16.000,00 zł