Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ogłasza nabór specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Przeciszów.


Program “Rodzina 500+” oraz “Dobry Start”

Informujemy, iż od 1 lipca można już składać wnioski o świadczenie wychowawcze “500+” oraz o świadczenie “Dobry Start” drogą elektroniczną.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia.

więcej informacji https://gopsprzeciszow.pl/?page_id=488

INFORMACJA

W dniu 14.06.2019r. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy!

Zmiana godzin pracy GOPS Przeciszów


Nabór na wolne stanowisko “Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko:

Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej

KRYTERIA DOBORU KANDYDATÓW

I. Wymagania niezbędne :

1. Wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym, z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letnim  stażem pracy z dziećmi lub rodziną,

2. Obywatelstwo polskie,

3. Posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona,

4. Wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku: wychowawca,

8. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

9. Posiadanie  minimum rocznego doświadczenia pracy z dziećmi lub młodzieżą.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania świetlicy profilaktyczno- wychowawczej,

2. Zdolności animacyjne,

3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,

4. Mile widziane posiadanie aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej.   

                     
III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu:
1. Prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjno – wychowawczych, integracyjnych.

2. prowadzenie zajęć z wychowankami, sprawowanie opieki i zapewnienie procesu wychowania dzieciom korzystającym ze świetlicy,

 • Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach świetlicy  środowiskowej, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas wycieczek
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
 • Pomoc w odrabianiu lekcji,
 • Organizowanie czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań,
 • Organizowanie czasu wolnego dzieciom,
 • Wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bezpośredniego przełożonego

IV. Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na zastępstwo – 1/2etatu (4godz. dziennie)

Praca w pomieszczeniach świetlicy, na zewnątrz budynku oraz w terenie (wycieczki)
V. Wymagane dokumenty:
1. CV, list motywacyjny, podanie o pracę,

2. Kwestionariusz osobowy,

3. Dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy – kopie świadectw pracy,

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół),

5. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. Oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

9. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej

11.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie ul. Długa 6 w godzinach pracy GOPS lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ul. Długa 6  32-641 Przeciszów w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej” w terminie do dnia 26.04.2019 do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na , https://gopsprzeciszow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej zostaną poinformowane telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji nie zostaną odebrane to podlegają zniszczeniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty do pobrania:


KLUB SENIOR+

Z przykrością informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie limit miejsc został wyczerpany. W związku z czym, KLUB SENIOR+ nie przyjmuje już deklaracji uczestnictwa na rok 2019.
Edytowano 13.03.2019r.

Od stycznia 2019 roku w Przeciszowie działa Klub Senior+. Klub powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
W działaniach klubu mogą uczestniczyć osoby w wieku 60+ zarówno kobiety jaki i mężczyźni. Klub Senior+ umożliwia korzystanie z szerokiej
i kompleksowej oferty na  rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej, z zakresu aktywności ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej. W ramach Klubu organizowane są m.in.:

 • zajęcia ruchowe,
 • warsztaty rękodzieła,
 • warsztaty kulinarne,
 •  zajęcia komputerowe,
 •  udział w imprezach integracyjnych,
 • wycieczki oraz wyjazdy integracyjne,
 •  spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin.

Klub Senior+ ma na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. Działa trzy razy w tygodniu oraz odpowiada na aktualne potrzeby seniorów żyjących w społeczności gminy Przeciszów.

Klub Senior+ znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przeciszowie. Do dyspozycji uczestników jest w pełni wyposażona kuchnia, sala spotkań, szatnia, sala do ćwiczeń wyposażona w sprzęt gimnastyczno-rehabilitacyjny, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

KARTA Dużej Rodziny – Zmiany od 2019 roku!

Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na łącznie utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła kolejna nowelizacja Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Do tej pory rodzice, którzy wychowywali co najmniej trójkę dzieci, dostawali swoje Karty Dużej Rodziny, a ich dzieci traciły te przywileje w zależności od tego, czy się uczą, w wieku 18 lub 25 lat.

Program ten nie obejmował natomiast tych, którzy przed wprowadzeniem Programu Karty Dużej Rodziny wychowywali przynajmniej trójkę dzieci. 

„Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci” – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Obecnie Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

W efekcie nawet rodzice, którzy mają już dorosłych potomków, a także ich małżonkowie mogą zwrócić się z wnioskiem o wydanie Karty, aby móc korzystać bezterminowo z różnorakich ulg.

Co istotne, ulgi nie przysługują już ich dorosłym dzieciom, bo w tym przypadku nadal obowiązuje kryterium wieku.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty. Aby wyszukać partnerów, proszę kliknąć w podany link: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Karta wydawana jest bezpłatnie i niezależnie od dochodu.

Przy wypełnianiu wniosku o wydanie KDR bardzo istotne jest podanie aktualnych nazwisk oraz numerów PESEL wszystkich członków rodziny, w tym dorosłych już dzieci.

Bez tych danych nie ma możliwości zweryfikować oraz pozytywnie rozpatrzyć wniosku, jak również złożyć zamówienie na produkcję Kart.

Do wniosku należy dołączyć Załącznik ZKDR-03 stanowiący oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (dla każdego z rodziców).

Ponadto przy wnioskowaniu o elektroniczną Kartę należy wypełnić dodatkowo Załącznik ZKDR-04.

Dokumenty do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Opiekun nad chorym w domu

Nabór na stanowisko “Opiekun nad chorym w domu”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun nad chorym w domu.

Więcej informacji w załączonych plikach: