WSPIERAJ SENIORA

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że podjął działania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie (np. poprzez wsparcie rodziny) zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

Z programu korzystać mogą osoby starsze po 70 roku życia.

W szczególnych przypadkach pomoc, może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia.

Szczególne przypadki dotyczą braku możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb,wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej danej osoby.

Program przewidziany jest do realizacji na terenie całego kraju, w okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 roku.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY ?

 1. Osoba starsza w wieku 70 i więcej lat, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii – w pierwszej kolejności powinna zadzwonić na uruchomioną w ramach programu Ogólnopolską Infolinię:

 22 505 11 11

 • Osoba przyjmująca za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej zgłoszenie, przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Seniora potrzebującego wsparcia.
 • Po otrzymaniu informacji pracownik Ośrodka, skontaktuje się telefonicznie z Seniorem celem:
 • zweryfikowania zgłoszenia,
 • oceny sytuacji,
 • ustalenia indywidualnie dla każdej osoby rodzaju usługi wsparcia
 • ustalenia zasad i sposobu rozliczenia.

NA JAKI RODZAJ WSPARCIA MOŻE LICZYĆ SENIOR ?

Pomoc w ramach programu, polegać może w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym: artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Osoba wspierająca Seniora, może również wykonać – nieodpłatnie – czynności związane z codziennym funkcjonowaniem np. załatwić sprawy urzędowe, jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych.

WAŻNE !!

 1. Z programu nie mogą korzystać Seniorzy, otrzymujący wsparcie w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Koszty zakupów pokrywa Senior, przekazując pieniądze przed dokonaniem zakupów.
 3. Usługa wsparcia może być świadczona 1 x w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.
 4. Przy udzielaniu pomocy w ramach programu, nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.
 5. Przyznanie wsparcia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 6. Zakres usług na rzecz osoby starszej, jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator programu, odpowiada za działanie mające na celu ochronę osób starszych