Nabór na wolne stanowisko “Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko:

Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej

KRYTERIA DOBORU KANDYDATÓW

I. Wymagania niezbędne :

1. Wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym, z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letnim  stażem pracy z dziećmi lub rodziną,

2. Obywatelstwo polskie,

3. Posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona,

4. Wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku: wychowawca,

8. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

9. Posiadanie  minimum rocznego doświadczenia pracy z dziećmi lub młodzieżą.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania świetlicy profilaktyczno- wychowawczej,

2. Zdolności animacyjne,

3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,

4. Mile widziane posiadanie aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej.   

                     
III. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu:
1. Prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjno – wychowawczych, integracyjnych.

2. prowadzenie zajęć z wychowankami, sprawowanie opieki i zapewnienie procesu wychowania dzieciom korzystającym ze świetlicy,

  • Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach świetlicy  środowiskowej, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas wycieczek
  • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
  • Pomoc w odrabianiu lekcji,
  • Organizowanie czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań,
  • Organizowanie czasu wolnego dzieciom,
  • Wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bezpośredniego przełożonego

IV. Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na zastępstwo – 1/2etatu (4godz. dziennie)

Praca w pomieszczeniach świetlicy, na zewnątrz budynku oraz w terenie (wycieczki)
V. Wymagane dokumenty:
1. CV, list motywacyjny, podanie o pracę,

2. Kwestionariusz osobowy,

3. Dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy – kopie świadectw pracy,

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół),

5. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. Oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

9. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej

11.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie ul. Długa 6 w godzinach pracy GOPS lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie, ul. Długa 6  32-641 Przeciszów w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej” w terminie do dnia 26.04.2019 do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na , https://gopsprzeciszow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku Wychowawca Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej zostaną poinformowane telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji nie zostaną odebrane to podlegają zniszczeniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty do pobrania: