Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących
w okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są:

a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się
z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz
z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)   przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Okres dystrybucji żywności:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Krakowie do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa małopolskiego,  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Kto może otrzymać pomoc?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodziniestanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Jak zostać odbiorcą pomocy żywnościowej?

Na terenie Gminy Przeciszów odbiorcą pomocy żywnościowej można zostać poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie. Tut. Ośrodek Pomocy Społecznej wyda skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej, pod warunkiem, że dana osoba/osoba w rodzinie spełnia kryterium dochodowe.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze:  cukier biały, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa.

Składanie skarg przez osoby najbardziej potrzebujące

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do Banku Żywności w Krakowie, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Działania towarzyszące:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne; 
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności,
  • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub

w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.