OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Przeciszowie w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przeciszowie będzie nieczynny. Powyższy dzień (Wigilia) wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie w  zamian za święto przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2020 r. (Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

W dniu 31 grudnia 2020 roku (Sylwester) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00. Za utrudnienia z tym związane, przepraszamy.

Kierownik GOPS Przeciszów

Anna Kot

WSPIERAJ SENIORA

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że podjął działania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie (np. poprzez wsparcie rodziny) zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

Z programu korzystać mogą osoby starsze po 70 roku życia.

W szczególnych przypadkach pomoc, może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia.

Szczególne przypadki dotyczą braku możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb,wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej danej osoby.

Program przewidziany jest do realizacji na terenie całego kraju, w okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 roku.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY ?

 1. Osoba starsza w wieku 70 i więcej lat, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii – w pierwszej kolejności powinna zadzwonić na uruchomioną w ramach programu Ogólnopolską Infolinię:

 22 505 11 11

 • Osoba przyjmująca za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej zgłoszenie, przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Seniora potrzebującego wsparcia.
 • Po otrzymaniu informacji pracownik Ośrodka, skontaktuje się telefonicznie z Seniorem celem:
 • zweryfikowania zgłoszenia,
 • oceny sytuacji,
 • ustalenia indywidualnie dla każdej osoby rodzaju usługi wsparcia
 • ustalenia zasad i sposobu rozliczenia.

NA JAKI RODZAJ WSPARCIA MOŻE LICZYĆ SENIOR ?

Pomoc w ramach programu, polegać może w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym: artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Osoba wspierająca Seniora, może również wykonać – nieodpłatnie – czynności związane z codziennym funkcjonowaniem np. załatwić sprawy urzędowe, jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych.

WAŻNE !!

 1. Z programu nie mogą korzystać Seniorzy, otrzymujący wsparcie w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Koszty zakupów pokrywa Senior, przekazując pieniądze przed dokonaniem zakupów.
 3. Usługa wsparcia może być świadczona 1 x w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.
 4. Przy udzielaniu pomocy w ramach programu, nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.
 5. Przyznanie wsparcia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 6. Zakres usług na rzecz osoby starszej, jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator programu, odpowiada za działanie mające na celu ochronę osób starszych

KOOPERACJE przeciw COVID

Wójt Gminy Przeciszów podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w ramach Projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Wsparcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie otrzymał 7.800 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz sprzętu i wyposażenia służącego ochronie pracowników GOPS i klientów w dobie pandemii koronawirusa.

Zawieszenie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie zawiesza funkcjonowanie Ośrodka w osobistej obsłudze interesantów do odwołania.

W sprawach PILNYCH pracownicy będą przyjmowali tylko te osoby, które wcześniej umówią się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o korzystanie z alternatywnych form komunikacji tj:

skrzynka ePUAP: /gopsprzeciszow/SkrytkaESP

e-mail: gops@gopsprzeciszow.pl

telefon:

Pracownicy Socjalni 338413280;

Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start – 338413094.

Zamknięcie czasowe Klubu Senior+, Klubu KIS oraz Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej!

W związku z DECYZJĄ Nr 41/2020 (POLECENIE NR 107/2020)
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO oraz POLECENIEM NR 108/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO informujemy, o czasowym zawieszeniu zajęć w prowadzonych na terenie gminy Przeciszów placówkach tj. w Klubie Integracji Społecznej, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej oraz Klubie “SENIOR+”,, w terminie od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 30 sierpnia 2020 roku.

DOBRY START 300+

Od 1 lipca 2020 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2020 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Przeciszów, ul. Długa 6.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia
wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Wnioski można złożyć już od 1 lipca br.

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Więcej informacji oraz wzory aktualnych wniosków można znaleźć na stronie
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Infolinia dla Seniorów 12 392 11 10

Wojewoda małopolski uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

Informacja!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie
informuje, że od dnia 24.03.2020 do odwołania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie
będzie czynny do godziny 14:00.

Pomoc dla osób objętych kwarantanną domową.

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków proszę o zgłaszanie takich przypadków:

– telefonicznie na nr: +48 33 84 13 280+48 501 393 584 (od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 17:00,, sobota-niedziela od godz. 10:00 do 14:00)

lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: gops@gopsprzeciszow.pl 

lub

– poprzez policjanta nadzorującego kwarantannę.

INFORMACJA!

 W trosce o zdrowie mieszkańców oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) zostały wprowadzone kolejne środki ostrożności.

Od poniedziałku 23 marca, aż do odwołania  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie będzie przyjmował wyłącznie w sprawach pilnych tylko tych mieszkańców, którzy wcześniej umówią się telefonicznie.

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji:

 •  przez ePUAP,
 • wysyłając pisma/wnioski na e-mail: gops@gopsprzeciszow.pl
 • telefonicznie: Pomoc Społeczna : 33 8413 280
 • Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny 33 8413 094