Cze 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1/2017

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 01/2017 z dnia 05/06/2017r.

 

Plik do pobrania: Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty nr1

 

Cze 05

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatów:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Kreowanie własnego wizerunku
 • Autoprezentacja
 • Skuteczna komunikacja

w ramach projektu „Nowe lepsze jutro”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017
 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017
 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017
 5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2017

Maj 05

Nabór na stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie

Ogłasza, iż prowadzi postępowanie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko

Asystenta Rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie

należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sprawozdania z realizacji
  i metod pracy
 • współpraca w opracowaniu gminnych programów wspierania rodziny
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 697).

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie:

a)  wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną
lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, udokumentowane co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
 • obsługa komputera
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, zaangażowanie
 • asertywność
 • rzetelność, systematyczność
 • komunikatywność i otwartość
 • prawo jazdy kat. B
 • możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i dodatkowe umiejętności
 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy
 • kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną jeżeli jest wymagane lub potwierdzające wykonywanie zadań asystenta rodziny
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 19 maja 2017 roku do godz. 1400

(decyduje data wpłynięcia dokumentów do GOPS ) pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przeciszowie

Długa 6

32-641 Przeciszów

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,Asystent Rodziny- Nabór”

 

Informacje dodatkowe:

 • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godz. tygodniowo)
 • praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, przez co koniecznym może być dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez gminę Przeciszów
 • Przewidywany okres zatrudnienia – praca na zastępstwo

Postanowienia końcowe:

 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;
 • złożone dokumenty nie będą odsyłane;
 • kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kierownik GOPS w Przeciszowie zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej GOPS Przeciszów oraz na tablicy ogłoszeń w GOPS Przeciszów.

 

Do pobrania:

 1. kwestionariusz-osobowy
 2. oswiadczenia-asystent-rodziny

 

Sty 18

Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne

Wrz 13

Informacja o wynikach naboru.

 

Plik do pobrania: Informacja o wynikach naboru

Wrz 05

OGŁOSZENIE O NABORZE TRENERA DO PRZEPROWADZENIA KURSU KOMPUTEROWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie

poszukuje Trenera do przeprowadzenia kursu komputerowego

w ramach projektu EFS.

Więcej informacji pod linkiem OGŁOSZENIE O NABORZE TRENERA DO PRZEPROWADZENIA KURSU KOMPUTEROWEGO

Załączniki: kurs-komputerowy_zalaczniki

Wrz 05

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Doradcy zawodowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie

doradca zawodowy

Wrz 05

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Psychologa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie

psycholog

Sie 19

Nabór nr 2 – na stanowisko Psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie

poszukuje osoby na stanowisko psychologa

w ramach projektu EFS.

Więcej informacji w pliku: Nabór na stanowisko psychologa

Sie 19

Nabór nr 1 – na stanowisko Doradcy Zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie

poszukuje osoby na stanowisko psychologa

w ramach projektu EFS.

Więcej informacji w pliku: Nabór na stanowisko doradcy zawodowego

Starsze posty «